Disclaimer www.boetje.nl

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van www.boetje.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is de gebruiker toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Café Boetje.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt.

Indien u meent dat een lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan meteen op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@boetje.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Café Boetje
kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het wederrechtelijk gebruik door derden van op de website geplaatste werken, teksten, commentaren, persoonsgegevens of andere informatie. Café Boetje kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de in het gastenboek geplaatste teksten of berichten.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.